Aktuality

Ako fungujú naši ľudia na magistráte?

Čo hovorí Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy? Čo bolo predmetom kontroly?

Kontrolou bol zistený napr. nesúlad pri hlasovaní v Zápisnici zo zasadnutia komisie v bode 2 Voľba predsedu, kde hlasovanie za bolo v počte 4, proti 0 a zdržal sa 0 a pri hlasovaní v Zápisnici zo zasadnutia komisie, ktorá bola uvedená ako príloha č. 3 v Návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorý bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25.06.2020, kde v bode 2 Voľba predsedu hlasovanie za bolo v počte 3, proti 0 a zdržal sa 1.

Čo zistila kontrolná skupina na Bratislavskom magistráte a čo napísala v Správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy ?

Viac v mojom článku na https://blog.sme.sk/martingregus/politika/funguju-nasi-ludia-magistrate-co-ukazala-kontrola-tymto-systemom-vytvorila-koaliciu-sas-progresivne-slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.