Aktuality

Koronavírus: Európska komisia vyzýva prijať opatrenia na ochranu sezónnych pracovníkov

Európska komisia dnes predkladá usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva poznali.

Na cezhraničných sezónnych pracovníkov sa vzťahuje rozsiahly súbor práv, ale vzhľadom na dočasnú povahu ich práce môžu byť zraniteľnejší voči neistým pracovným a životným podmienkam. Pandémia koronavírusu tieto podmienky zvýraznila a v niektorých prípadoch ich ešte zhoršila. V niektorých prípadoch môžu tieto problémy zvýšiť riziko vzniku nových ohnísk nákazy COVID-19.

Nicolas Schmit, komisár pre pracovné miesta a sociálne práva, k tomu uviedol: Státisíce sezónnych pracovníkov pomáhajú každý rok v mimoriadne dôležitých odvetviach hospodárstva EÚ ako potravinárstvo či poľnohospodárstvo. Počas pandémie koronavírusu vyšli najavo zložité životné a pracovné podmienky týchto pracovníkov. Túto situáciu je potrebné riešiť. Naše usmernenia sú akýmsi budíčkom pre členské štáty a podniky, aby si splnili povinnosti na ochranu týchto nenahraditeľných, a napriek tomu zraniteľných pracovníkov.“

Komisia síce monitoruje, či sa v súvislosti so sezónnymi pracovníkmi pravidlá Únie riadne dodržiavajú, no zodpovednosť za ich riadne uplatňovanie prináleží členským štátom. Preto sú naliehavo potrebné vhodné opatrenia.

Usmernenia sa vzťahujú na celý rad aspektov, napríklad:

 • právo sezónnych pracovníkov pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, bez ohľadu na to, či sú občanmi EÚ alebo pochádzajú z tretích krajín,
 • vhodné životné a pracovné podmienky vrátane dodržiavania bezpečnej vzdialenosti a primeraných hygienických opatrení,
 • zrozumiteľné oboznámenie pracovníkov s ich právami,
 • nedeklarovanú prácu,
 • sociálne zabezpečenie.

Opatrenia na úrovni členských štátov

V usmerneniach je vnútroštátnym orgánom a sociálnym partnerom adresovaná výzva, aby sa s novým nasadením snažili splniť úlohu, ktorou je zabezpečiť riadne uplatňovanie a presadzovanie pravidiel. Usmernenia obsahujú konkrétne odporúčania a návrhy činností, ktoré sa majú vykonať na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ. Členské štáty majú napríklad:

 • prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie dôstojných pracovných a životných podmienok sezónnych pracovníkov;
 • zvyšovať informovanosť o požiadavkách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré sa týkajú sezónnych pracovníkov, pomáhať zamestnávateľom plniť príslušné právne požiadavky a poskytovať pracovníkom jasné informácie v jazyku, ktorému rozumejú;
 • poskytovať praktické usmernenia menším podnikom;
 • zintenzívniť kontroly v teréne, aby sa v prípade sezónnych pracovníkov náležite dodržiavali pravidlá BOZP.

Komisia bude v tejto dôležitej otázke aj naďalej spolupracovať s členskými štátmi, sociálnymi partnermi, Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskym orgánom práce (ELA).

Opatrenia na úrovni EÚ

V záujme zvýšenia ochrany práv sezónnych pracovníkov naplánovala Komisia viaceré opatrenia, okrem iných napríklad:

 • štúdiu, v ktorej sa zhromaždia údaje o sezónnej práci v rámci EÚ a určia hlavné výzvy, a to aj pokiaľ ide o subdodávateľské vzťahy;
 • prieskum týkajúci sa vysoko rizikových povolaní vrátane sezónnych pracovníkov, ktorý vykonala agentúra EU-OSHA v úzkej spolupráci s Výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce;
 • kampaň koordinovanú Európskym orgánom práce na zvýšenie informovanosti zameranú na odvetvia, v ktorých sa častejšie vyskytuje sezónna práca;
 • pojednávanie s európskymi sociálnymi partnermi týkajúce sa sezónnych pracovníkov;
 • komparatívnu analýzu týkajúcu sa rôznych členských štátov vypracovanú sieťou právnych expertov v oblasti voľného pohybu a koordinácie sociálneho zabezpečenia (MoveS);
 • podporu členským štátom prostredníctvom európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce a kampane #EU4FairWork4 s cieľom zvýšiť informovanosť pracovníkov a zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach.

Súvislosti

Dnes predložené usmernenia pripomínajú práva sezónnych pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie: t. j., bez ohľadu na to, či sú občanmi EÚ alebo štátnymi príslušníkmi tretích krajín, vrátane tých, ktorí z vlastnej iniciatívy pravidelne pracujú v zahraničí alebo sú vyslaní napríklad agentúrami dočasného zamestnávania a náborovými agentúrami.

Je nevyhnutné, aby sezónni pracovníci a ich zamestnávatelia mali všetky informácie o svojich právach i povinnostiach.

Viac ako 17,6 milióna občanov EÚ žije alebo pracuje v inej členskej krajine, než je krajina ich štátnej príslušnosti. Niektoré odvetvia európskeho hospodárstva, najmä agropotravinárstvo a cestovný ruch, sa v určitých častiach roka nezaobídu bez sezónnych pracovníkov z EÚ či mimo EÚ. Komisia odhaduje, že priemerný počet aktívnych sezónnych pracovníkov v EÚ sa pohybuje na úrovni niekoľko sto tisíc až milión.

Komisia síce monitoruje, či sa v súvislosti so sezónnymi pracovníkmi v EÚ pravidlá Únie a právne predpisy jednotlivých krajín riadne dodržiavajú, no zodpovednosť za riadne dodržiavanie týchto pravidiel prináleží členským štátom. V záujme ochrany sezónnych pracovníkov by sa členské štáty mali viac zamerať na presadzovanie existujúcich právnych predpisov EÚ a ich vlastných právnych predpisov a zintenzívniť v tejto súvislosti inšpekcie v teréne, a to aj s podporou Európskeho orgánu práce (ELA).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.